กก กก
กก PRODUCTS กก

Tolerances for Spherical Plain Bearings

1.Symbol
d:Bearing bore diameter of shank diameter, nominal.
dmp:Single plane mean bore diameter of shaft diameter deviation.
Vdp:Bore diameter variation in a single radial plane.
Vdmp:Mean bore diameter variation.
Bs:Deviation of a single width of the inner ring.
B:Vidth of inner ring, nominal.
D:Bearing outside diameter or housing washer outside diameter, nominal.
Dmp:Single plane mean outside diameter deviation.
Cs:Deviation of a single width of the outer ring.
C:Width of outer ring, nominal.
Ts:Actual diviation of width of the angular contact spherical plain bearing.
Hs:Actual deviation of height of the spherical plain thrust bearing.
hs:his:Centre height deviation of rod ends of ball joint rod ends.

2.Spherical plain radial bearings

Inner ring
d over incl mm
-
10
18
30
50
80
120
150
180
250
315
400
10
18
30
50
80
120
150
180
250
315
400
500
dmp um
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8
-8
-10
-12
-15
-20
-25
-25
-30
-35
-40
-45
Vdp um
8
8
10
12
15
20
25
25
30
35
-
-
Vdmp um
6
6
8
9
11
15
19
19
23
26
-
-
Bs um
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-120
-120
-120
-120
-150
-120
-250
-250
-300
-350
-400
-450

Outter ring
d over incl mm
10
18
30
50
80
120
150
180
250
315
400
500
630
18
30
50
80
120
150
180
250
315
400
500
630
800
dmp um
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8
-9
-11
-13
-15
-18
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-750
Vdp um
10
12
15
17
20
24
33
40
47
53
60
-
-
Vdmp um
6
7
8
10
11
14
19
23
26
30
34
-
-
Cs um
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-240
-240
-240
-300
-400
-500
-500
-500
-700
-800
-900
-1000
-1100

3.Angular contact spherical plain bearings

Inner ring and width of bearing
d over incl mm
-
30
50
80
120
180
30
50
80
120
180
200
dmp um
0
0
0
0
0
0
-10
-12
-15
-20
-25
-30
Vdmp um
8
9
11
15
19
23
Bs um
0
0
0
0
0
0
-100
-120
-150
-200
-300
-400
Ts um
+150
+150
+200
+250
+350
+350
-300
-400
-500
-600
-700
-800

Outer ring
d over incl mm
-
30
50
80
120
150
180
250
30
50
80
120
150
180
250
315
Dmp um
0
0
0
0
0
0
0
0
-11
-14
-16
-18
-20
-25
-30
-35
Vdmp um
8
11
12
14
15
19
23
26
Cs um
0
0
0
0
0
0
0
0
-240
-240
-300
-400
500
-500
-600
-700

4.Spherical plain thrust bearings

Shaft washer and height of bearing
d over incl mm
10
18
30
50
80
100
120
180
18
30
50
80
100
120
180
200
Dmp um
0
0
0
0
0
0
0
0
-8
-10
-12
-15
-20
-20
-25
-30
Vdmp um
6
8
9
11
15
15
19
23
Bs um
0
0
0
0
0
0
0
0
-120
-120
-120
-150
-200
-200
-300
-400
Hs um
+150
+15
+200
+250
+300
+350
+350
+350
-300
-400
-500
-600
-700
-700
-700
-800

Housing washer
d over incl mm
-
30
50
80
120
150
180
250
315
30
50
80
120
150
180
250
315
400
Dmp um
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9
-11
-13
-15
-18
-25
-30
-25
-40
Vdmp um
7
8
10
11
14
19
23
26
30
Cs um
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-240
-240
-300
-400
-500
-500
-600
-700
-800

5.Ball joint rod ends
Shank or housing of ball joint Rings of ball joint housing
d over incl mm
-
6
10
18
6
10
18
30
dmp
0
0
0
0
-30
-36
-43
-52
his
+800
-1200
d over incl mm
10
18
30
18
30
50
Dmp
0
0
0
-27
-33
-39
Cs
+100
-100